Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.kocykomania.pl
Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów. Na stronie www.kocykomania.pl oferujemy Państwu nabycie produktów sprzedawanych przez firmę Black Swan Edyta Durmowicz 

1. Zawarcie umowy i dostawa towaru

1.1 Na www.kocykomania.pl umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim. Stroną umowy jest firma Black Swan Edyta Durmowicz św. Czesława 7/20 61-575 Poznań 
 
1.2 Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny oraz kosztów dostawy.
 
1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Ceny i koszty wysyłki

2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje naszą własnością.
 
2.2 Koszty wysyłki opłacają Państwo zgodnie z wybranym sposobem dostawy.

2.3 W przypadku wybrania dostawy towaru za pobraniem i braku odebrania towaru pomimo udokumentowanych prób dostarczenia, zastrzegamy sobie prawo do możliwości obciążenia Państwa kosztem takiej dostawy.
 
3. Płatności

3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, płatność kartą lub przelew internetowy. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.
 
3.2 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

4. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów  z kocykomania.pl
W przypadku nabycia produktów ze strony www.kocykomania.pl mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
 
Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie towaru. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Black Swan Edyta Durmowicz św. Czesława 7/20 61-575 Poznań, telefon: +48 608 048 003 e-mail: biuro@kocykomania.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć dostępnego na stronie wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Zwrotowi nie podlegają zakupy, które dotyczą usług lub świadczeń, szczególnie jeśli oferta była sprecyzowana i wykonana zgodnie z Państwa indywidualnymi preferencjami.

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu towaru lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że towar został do nas wysłany w stanie niepogorszonym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać towar w stanie niepogorszonym niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo.
 
Wzór formularza odstąpienia od umowy Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza:- Adresat: Black Swan Edyta Durmowicz św. Czesława 7/20 61-575 Poznań.
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data
(*) niepotrzebne skreślić i przesłanie go do nas na poniższy adres: Black Swan Edyta Durmowicz św. Czesława 7/20 61-575 Poznań , telefon: +48 608 048 003, e-mail: biuro@kocykomania.pl
 
 
5. Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

6. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

6.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.
 
6.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.kocykpomania.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

7. Reklamacje

7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres biuro@kocykomania.pl lub telefonicznie. W ten sam sposób możecie Państwo zgłaszać wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej przez kuriera.
 
7.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 
7.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach 
w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 
7.4 Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:
- uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, zamka, gumy itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji; - uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania odzieży niezgodnie z przeznaczeniem;
 
7.5 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

8. Customer Care
Z naszym serwisem skontaktują się Państwo w sposób następujący: telefon: 608 048 003 dostępny od poniedziałku do piątku (g. 9-18) e-mail: biuro@kocykomania.pl

9. Inne informacje

9.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.kocykomania.pl. Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako).
 
9.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia oraz odnośnik do niniejszego regulaminu, i możliwe jest jego łatwe wydrukowanie tudzież zapisanie przy użyciu programu do otwierania poczty elektronicznej.
 
Dane identyfikujące właściciela www.kocykomania.pl:
Black Swan Edyta Durmowicz św. Czesława 7/20 61-575 Poznań 
NIP: 8882998334


Stan na: 01.08.2019 r.